Alfabetyczna lista usług

Z

Zamiana nieruchomości gruntowych.

Wymagane dokumenty:
Dokumenty na poparcie wniosku, np. mapka z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości, - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej.Opłaty: Nie pobiera się

ZASIŁEK PILĘGNACYJNY

Wymagane wnioski: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnegoWymagane załączniki:
- Orzeczenie o niepełnosprawności albo
- Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
- Orzeczenie ...

Zaświadczenia o zameldowaniu

Wymagane dokumenty:
1. podanie
2. dowód osobisty

Opłaty:
zaświadczenie  -  17,00 złotych (wpłata na konto: Urząd Miejski w Miliczu
  61 9582 0000 2000 0000 0358 0008 w Banku Spółdzielczym w Miliczu

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagane dokumenty:
1.    „Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”
2.    Zał...

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy

Wymagane dokumenty:
I. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej:
1. dokument stwierdzający tożsamość i miejsce stałego zameldowania,
2. odpis skrócony aktu urodzenia,
3. osoba rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub
pr...

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:
I. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej:
1. dokument stwierdzający tożsamość i miejsce stałego zameldowania,
2. odpis skrócony aktu urodzenia,
3. osoba rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub pr...

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

wyników