Alfabetyczna lista usług

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - pobyt czasowy do 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:
1. ustne zgłoszenie pobytu czasowego  (podanie adresu zamieszkania oraz czasu trwania pobytu)
2. paszport osoby meldującej się i wiza,  a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ogr...

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
2. paszport osoby meldującej się i wiza,  a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązk...

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:
1. W kraju:
a. podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
b. zaświadczenie z USC, w ...

Organizacja imprezy masowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do ...

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty wnioskodawcy,
2. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o prawomocnym rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód – jeżeli oświadczenie jest składane w innym USC, niż sporządzony jest akt małżeństwa.Opłaty:
11,00 zł - cz. I, pkt...