Alfabetyczna lista usług

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Sporządzenie aktu urodzenia

Wymagane dokumenty:
 rodzice są małżeństwem
– do wglądu dowody osobiste rodziców i odpis skrócony aktu małżeństwa,
       matka jest panną
- dowód osobisty matki i odpis skrócony jej aktu urodzenia,
       matka jest wdową
- do wglądu dowód osobisty mat...

Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza,
2. Dowód osobisty osoby zmarłej,
3. Paszport lub karta stałego pobytu w przypadku zgonu cudzoziemca,
4. Dowód osobisty współmałżonka, jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,
5. Do...

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski są rejestrowane oraz podlegają analizie na etapie przeprowadzania oceny aktualności studium uwarunk...

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o sprostowanie aktu (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym)
2. Przy prostowaniu aktu urodzenia:
- odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców,
- lub gdy rodzice nie są małżeństwem odpisy zupełne ich aktów urodzenia.
Przy...

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
2.    Załączniki: tytuł prawny do lokalu –aktualna umowa najmu.

Opłaty: Nie pobiera się

Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy.

Wymagane dokumenty :
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy. Załączniki: - tytuł prawny do lokalu (aktualna umowa najmu)

Opłaty :
Nie pobiera się.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wymagane dokumenty:
Dokumentami potwierdzającymi, że wnioskodawca jest uprawniony do nabycia nieruchomości są:
a) aktualny odpis z księgi wieczystej,
b) aktualny wypis z katastru nieruchomości.Opłaty: Nie pobiera się