Alfabetyczna lista usług

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wymagane dokumenty:
 Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
 
•    kopia dokumentu tożsamości – oryginał dokumentu do wglądu,
•    skrócony lub zupełny akt urodzenia dziecka (osoby składające wniosek po raz...

Wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu stanu cywilnego (transkrypcja)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem, że dotychczas akt ten nie został wpisany do polskich ksiąg (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym);
2. Dowód osobisty wnioskodawcy, w celu sprawdzenia tożsamości oraz potwierd...

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Usługa umożliwia zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez przed...

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości.

Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktó...

WYDANIE DUPLIKATÓW ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE DO EDG, ZAŚWIADCZEŃ O ZMIANIE WE WPISIE DO EDG LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU WPISU Z EDG

Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do EDG, o zmianie we wpisie do EDG lub decyzji o wykreśleniu wpisu z EDG.Wymagane załączniki: Brak załączników.Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty.Opłaty:
Za wydanie duplikatu pobiera ...

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, który powinien zawierać:
f)        oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
g)     numer w rejestrze przedsiębiorców,
h)      określenie rodzaju,...

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.Opłaty:
-podanie o wydanie zaświadczenia o doko...

Wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób – przewozy regularne i przewozy regularne specjalne na trenie gminy

Wymagane dokumenty:
W przypadku przewozów regularnych:
a)     wypełniony wniosek
b)     kopia licencji
c)      rozkład jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji określonych w przepisach prawa przewozowego, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i prz...

Wydawanie numeru PESEL noworodkom

Wymagane dokumenty:
1. książeczka zdrowia dziecka lub akt urodzenia
2. dowód osobisty osoby zgłaszającej się

Opłaty:
Bez opłat

Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł (cz. II pkt 1, ust. 3, kol. 3, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami). Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 ...

wyników