Alfabetyczna lista usług

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływ...

Decyzja w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Wymagane wnioski: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnegoWymagane załączniki:
- zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka...

DOKONANIE ZMIANY IMIENIA (IMION) DZIECKA

Wymagane dokumenty:
1. Pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) – sporządzane w USC.
2. Do wglądu
• dokumenty tożsamości obojga rodziców;Opłaty:
za przyjęcie oświadczenia – 11 zł:
Dowód zapłaty opłaty skarbowej winien być przedłożony w dniu zgłosz...

Dowód osobisty dla osoby małoletniej

Wymagane dokumenty:
1. wniosek
2. dwie aktualne fotografie  (lewy półprofil z odkrytym uchem), o wymiarach 35 x 45 mm
3. odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli wniosek składa osoba urodzona poza terenem gminy Milicz
4. poświadczenie na wniosku w USC w Mi...

Dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat

Wymagane dokumenty:
1. wniosek
2. dwie aktualne fotografie  (lewy półprofil z odkrytym uchem), o wymiarach 35 x 45 mm
3. odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli wniosek składa osoba urodzona poza terenem gminy Milicz
4. poświadczenie na wniosku  w USC  w ...