Alfabetyczna lista usług

A

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wymagane dokumenty:
Dokumenty na poparcie wniosku, np. wycena działki dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę lub inne dokumenty

Opłaty:
Nie pobiera się.

B

Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Wymagane dokumenty:
Załączniki do wniosku ( dot. osób fizycznych): - zaświadczenie o zarobkach (brutto) za ostatni kwartał roku poprzedniego lub odcinek renty, emerytury, - zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy (dot. bezrobotnych), - zaświadczenie Urzę...

D

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływ...

Decyzja w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Wymagane wnioski: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnegoWymagane załączniki:
- zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka...

DOKONANIE ZMIANY IMIENIA (IMION) DZIECKA

Wymagane dokumenty:
1. Pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) – sporządzane w USC.
2. Do wglądu
• dokumenty tożsamości obojga rodziców;Opłaty:
za przyjęcie oświadczenia – 11 zł:
Dowód zapłaty opłaty skarbowej winien być przedłożony w dniu zgłosz...

Dowód osobisty dla osoby małoletniej

Wymagane dokumenty:
1. wniosek
2. dwie aktualne fotografie  (lewy półprofil z odkrytym uchem), o wymiarach 35 x 45 mm
3. odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli wniosek składa osoba urodzona poza terenem gminy Milicz
4. poświadczenie na wniosku w USC w Mi...

Dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat

Wymagane dokumenty:
1. wniosek
2. dwie aktualne fotografie  (lewy półprofil z odkrytym uchem), o wymiarach 35 x 45 mm
3. odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli wniosek składa osoba urodzona poza terenem gminy Milicz
4. poświadczenie na wniosku  w USC  w ...

J

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

W pr...

N

Nabycie gruntów w drodze przetargowej

Wymagane dokumenty :
•    Dokumenty na poparcie wniosku, np. mapka z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości,Opłaty: nie pobiera się

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Wymagane dokumenty:
 Dowody osobiste (do wglądu),
· Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka, (jeżeli związek małżeński zawarty był poza terenem gminy Milicz).
· Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, (jeżeli dziecko urodzone jest poza terenem gminy ...

wyników