Alfabetyczna lista usług

Udostępnianie informacji ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów (poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego)
2. wskazanie przepisu prawa materialnego na ...

UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH

Wymagane wnioski: Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach.Wymagane załączniki: Brak załączników.Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty.Opłaty:
Za wydanie zaświadczenia o wpisie do EDG pobiera się opłatę skarbową
w wysokości 17,00 zł, k...

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie warunków zabudowy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek należy złożyć do:
• wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
• wojewody – w odniesieniu do terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów Prawa budow...

Uznanie o konieczności sprawowania przez poborowego/żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wymagane dokumenty:
1.  Podanie poborowego/żołnierza wraz z uzasadnieniem konieczności sprawowania
     bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który
     nie ukończył szesnastego roku życia lub został  uznany za całkowi...

Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wymagane dokumenty:
1.    podanie
2.    kserokopia karty powołania lub zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej
3.    zaświadczenie o dochodach członków rodziny
4.    zaświadczenie z  PUP o zarejestrowaniu żony jako osoby bezrobotnej bez ...

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o uzupełnienie aktu (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym)
2. Przy uzupełnieniu aktu urodzenia:
- odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców,
- lub gdy rodzice nie są małżeństwem odpisy zupełne ich aktów urodzenia.
Prz...