Alfabetyczna lista usług

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:
1. Ustne zgłoszenie pobytu czasowego  (podanie adresu zamieszkiwania oraz czasu trwania pobytu
2. dowód osobisty
3. odpis skrócony aktu urodzenia dla osoby niepełnoletniej
4. książeczka wojskowa  (osoby podlegające powszechnemu obowi...

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące”
2. aktualny tytuł prawny do lokalu
3. dowód osobisty
4. odpis skrócony aktu urodzenia dla osoby niepełnoletniej
5. książeczka wojskowa  (osoby podlegające powszechnemu...

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego”
2. aktualny tytuł prawny do lokalu
3. dowód osobisty
4. osoba niepełnoletnia, bez dowodu osobistego, przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia
5. książeczka wojskowa  (osoby podlegające ...

Zamiana nieruchomości gruntowych.

Wymagane dokumenty:
Dokumenty na poparcie wniosku, np. mapka z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości, - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej.Opłaty: Nie pobiera się

ZASIŁEK PILĘGNACYJNY

Wymagane wnioski: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnegoWymagane załączniki:
- Orzeczenie o niepełnosprawności albo
- Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
- Orzeczenie ...

Zaświadczenia o zameldowaniu

Wymagane dokumenty:
1. podanie
2. dowód osobisty

Opłaty:
zaświadczenie  -  17,00 złotych (wpłata na konto: Urząd Miejski w Miliczu
  61 9582 0000 2000 0000 0358 0008 w Banku Spółdzielczym w Miliczu

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagane dokumenty:
1.    „Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”
2.    Zał...

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy

Wymagane dokumenty:
I. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej:
1. dokument stwierdzający tożsamość i miejsce stałego zameldowania,
2. odpis skrócony aktu urodzenia,
3. osoba rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub
pr...

wyników