Alfabetyczna lista usług

W

Wydzierżawienie gruntów

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydzierżawienie gruntu
Załączniki: - mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją gruntu

Opłaty: Nie pobiera się

Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
2. dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania
3. książeczka wojskowa (osoby podlegające  powszechnemu obowiązkowi obrony)

Opłaty:...

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”
2. dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania
3. książeczka wojskowa (osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony)

Opłaty:
Bez opłat

Wymiana dowodu osobistego (wymiana ustawowa, zmiana danych, zniszczenie, zgubienie, kradzież itp.)

Wymagane dokumenty:
1. wniosek
2. dwie aktualne fotografie  (lewy półprofil z odkrytym uchem), o wymiarach 35 x 45 mm
3. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli wniosek składa osoba, która zawarła związek małżeński  poza terenem gminy Milicz
4. odpis sk...

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wymagane dokumenty:
1.    „Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”
2.    Załączniki:
•    pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego...

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wymagane dokumenty:
1.    „Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu - zaświadczenia, ż...

Wypis z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie, że obszar przewidziany do nabycia za kredyt nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Miliczu
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2
pokój numer 54, 55 tel. (071)3840004 wew. 312, 311

Z

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:
1. Ustne zgłoszenie pobytu czasowego  (podanie adresu zamieszkiwania oraz czasu trwania pobytu
2. dowód osobisty
3. odpis skrócony aktu urodzenia dla osoby niepełnoletniej
4. książeczka wojskowa  (osoby podlegające powszechnemu obowi...

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące”
2. aktualny tytuł prawny do lokalu
3. dowód osobisty
4. odpis skrócony aktu urodzenia dla osoby niepełnoletniej
5. książeczka wojskowa  (osoby podlegające powszechnemu...

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego”
2. aktualny tytuł prawny do lokalu
3. dowód osobisty
4. osoba niepełnoletnia, bez dowodu osobistego, przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia
5. książeczka wojskowa  (osoby podlegające ...

wyników