Alfabetyczna lista usług

W

WYDANIE DUPLIKATÓW ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE DO EDG, ZAŚWIADCZEŃ O ZMIANIE WE WPISIE DO EDG LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU WPISU Z EDG

Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do EDG, o zmianie we wpisie do EDG lub decyzji o wykreśleniu wpisu z EDG.Wymagane załączniki: Brak załączników.Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty.Opłaty:
Za wydanie duplikatu pobiera ...

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, który powinien zawierać:
f)        oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
g)     numer w rejestrze przedsiębiorców,
h)      określenie rodzaju,...

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.Opłaty:
-podanie o wydanie zaświadczenia o doko...

Wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób – przewozy regularne i przewozy regularne specjalne na trenie gminy

Wymagane dokumenty:
W przypadku przewozów regularnych:
a)     wypełniony wniosek
b)     kopia licencji
c)      rozkład jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji określonych w przepisach prawa przewozowego, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i prz...

Wydawanie numeru PESEL noworodkom

Wymagane dokumenty:
1. książeczka zdrowia dziecka lub akt urodzenia
2. dowód osobisty osoby zgłaszającej się

Opłaty:
Bez opłat

Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł (cz. II pkt 1, ust. 3, kol. 3, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami). Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 ...

Wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Wymagane dokumenty:
  Podanie zawierajęce informacje :
1.    cel zbiórki
2.    formy przeprowadzenia zbiórki
3.    termin rozpoczęcia i zakończenia
4.    obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona
5.    sposób informowania o prowadzonej zbiór...

Wydawanie zaświadczenia o kradzieży, zgubieniu dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:
dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem

Opłaty:
  Bez opłat

Wydawanie zezwoleń na odbycie zgromadzenia

Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie  zawierające informacje :

a) imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie
b) cel i program oraz język, w kt...

Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zawierający informacje :
a) miejsce i data planowanej imprezy
b) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa
2. opinia Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu
3. opinia Komendant...

wyników