Alfabetyczna lista usług

U

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie warunków zabudowy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek należy złożyć do:
• wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
• wojewody – w odniesieniu do terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów Prawa budow...

Uznanie o konieczności sprawowania przez poborowego/żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wymagane dokumenty:
1.  Podanie poborowego/żołnierza wraz z uzasadnieniem konieczności sprawowania
     bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który
     nie ukończył szesnastego roku życia lub został  uznany za całkowi...

Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wymagane dokumenty:
1.    podanie
2.    kserokopia karty powołania lub zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej
3.    zaświadczenie o dochodach członków rodziny
4.    zaświadczenie z  PUP o zarejestrowaniu żony jako osoby bezrobotnej bez ...

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o uzupełnienie aktu (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym)
2. Przy uzupełnieniu aktu urodzenia:
- odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców,
- lub gdy rodzice nie są małżeństwem odpisy zupełne ich aktów urodzenia.
Prz...

W

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wymagane dokumenty:
 Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
 
•    kopia dokumentu tożsamości – oryginał dokumentu do wglądu,
•    skrócony lub zupełny akt urodzenia dziecka (osoby składające wniosek po raz...

Wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu stanu cywilnego (transkrypcja)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem, że dotychczas akt ten nie został wpisany do polskich ksiąg (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym);
2. Dowód osobisty wnioskodawcy, w celu sprawdzenia tożsamości oraz potwierd...

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Usługa umożliwia zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez przed...

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości.

Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktó...

wyników