Alfabetyczna lista usług

S

Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza,
2. Dowód osobisty osoby zmarłej,
3. Paszport lub karta stałego pobytu w przypadku zgonu cudzoziemca,
4. Dowód osobisty współmałżonka, jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,
5. Do...

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski są rejestrowane oraz podlegają analizie na etapie przeprowadzania oceny aktualności studium uwarunk...

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o sprostowanie aktu (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym)
2. Przy prostowaniu aktu urodzenia:
- odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców,
- lub gdy rodzice nie są małżeństwem odpisy zupełne ich aktów urodzenia.
Przy...

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
2.    Załączniki: tytuł prawny do lokalu –aktualna umowa najmu.

Opłaty: Nie pobiera się

Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy.

Wymagane dokumenty :
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy. Załączniki: - tytuł prawny do lokalu (aktualna umowa najmu)

Opłaty :
Nie pobiera się.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wymagane dokumenty:
Dokumentami potwierdzającymi, że wnioskodawca jest uprawniony do nabycia nieruchomości są:
a) aktualny odpis z księgi wieczystej,
b) aktualny wypis z katastru nieruchomości.Opłaty: Nie pobiera się

Ś

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Wymagane wnioski: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnegoWymagane załączniki:
- Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej
- Kopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenie p...

U

Udostępnianie informacji ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów (poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego)
2. wskazanie przepisu prawa materialnego na ...

UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH

Wymagane wnioski: Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach.Wymagane załączniki: Brak załączników.Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty.Opłaty:
Za wydanie zaświadczenia o wpisie do EDG pobiera się opłatę skarbową
w wysokości 17,00 zł, k...

wyników