Alfabetyczna lista usług

O

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - pobyt czasowy do 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:
1. ustne zgłoszenie pobytu czasowego  (podanie adresu zamieszkania oraz czasu trwania pobytu)
2. paszport osoby meldującej się i wiza,  a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ogr...

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
2. paszport osoby meldującej się i wiza,  a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązk...

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:
1. W kraju:
a. podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
b. zaświadczenie z USC, w ...

Organizacja imprezy masowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do ...

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty wnioskodawcy,
2. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o prawomocnym rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód – jeżeli oświadczenie jest składane w innym USC, niż sporządzony jest akt małżeństwa.Opłaty:
11,00 zł - cz. I, pkt...

P

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.

Przyjęcie oświadczenia o uznanie ojcostwa

Wymagane dokumenty:
Protokół z przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (sporządzany w urzędzie stanu cywilnego). Dokumenty rodziców stwierdzające tożsamość i miejsce stałego zameldowania. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, którego oświadczenie doty...

Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych

Wymagane dokumenty:
1. podanie
2. zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych i pobraniu uposażenia
3. zaświadczenie z  zakładu pracy lub Urzędu Skarbowego, w którym określona jest kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu  oraz data wydania...

S

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Sporządzenie aktu urodzenia

Wymagane dokumenty:
 rodzice są małżeństwem
– do wglądu dowody osobiste rodziców i odpis skrócony aktu małżeństwa,
       matka jest panną
- dowód osobisty matki i odpis skrócony jej aktu urodzenia,
       matka jest wdową
- do wglądu dowód osobisty mat...

wyników