Lista spraw

Decyzja w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Wymagane wnioski: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnegoWymagane załączniki:
- zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka...

DOKONANIE ZMIANY IMIENIA (IMION) DZIECKA

Wymagane dokumenty:
1. Pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) – sporządzane w USC.
2. Do wglądu
• dokumenty tożsamości obojga rodziców;Opłaty:
za przyjęcie oświadczenia – 11 zł:
Dowód zapłaty opłaty skarbowej winien być przedłożony w dniu zgłosz...

Dowód osobisty dla osoby małoletniej

Wymagane dokumenty:
1. wniosek
2. dwie aktualne fotografie  (lewy półprofil z odkrytym uchem), o wymiarach 35 x 45 mm
3. odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli wniosek składa osoba urodzona poza terenem gminy Milicz
4. poświadczenie na wniosku w USC w Mi...

Dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat

Wymagane dokumenty:
1. wniosek
2. dwie aktualne fotografie  (lewy półprofil z odkrytym uchem), o wymiarach 35 x 45 mm
3. odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli wniosek składa osoba urodzona poza terenem gminy Milicz
4. poświadczenie na wniosku  w USC  w ...

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Wymagane dokumenty:
 Dowody osobiste (do wglądu),
· Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka, (jeżeli związek małżeński zawarty był poza terenem gminy Milicz).
· Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, (jeżeli dziecko urodzone jest poza terenem gminy ...

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty wnioskodawcy,
2. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o prawomocnym rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód – jeżeli oświadczenie jest składane w innym USC, niż sporządzony jest akt małżeństwa.Opłaty:
11,00 zł - cz. I, pkt...

Przyjęcie oświadczenia o uznanie ojcostwa

Wymagane dokumenty:
Protokół z przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (sporządzany w urzędzie stanu cywilnego). Dokumenty rodziców stwierdzające tożsamość i miejsce stałego zameldowania. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, którego oświadczenie doty...

Sporządzenie aktu urodzenia

Wymagane dokumenty:
 rodzice są małżeństwem
– do wglądu dowody osobiste rodziców i odpis skrócony aktu małżeństwa,
       matka jest panną
- dowód osobisty matki i odpis skrócony jej aktu urodzenia,
       matka jest wdową
- do wglądu dowód osobisty mat...

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wymagane dokumenty:
 Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
 
•    kopia dokumentu tożsamości – oryginał dokumentu do wglądu,
•    skrócony lub zupełny akt urodzenia dziecka (osoby składające wniosek po raz...

Wydawanie numeru PESEL noworodkom

Wymagane dokumenty:
1. książeczka zdrowia dziecka lub akt urodzenia
2. dowód osobisty osoby zgłaszającej się

Opłaty:
Bez opłat

wyników