Nazwa usługi: Dowód osobisty dla osoby małoletniej
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu i utraty (Dz. U. z 2000r., Nr 112, poz. 1182, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: 30 dni
     
  Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wydania dowodu osobistego w formie decyzji stronie
  przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za
  pośrednictwem Burmistrza Gminy Milicz, w terminie 14 dni od daty otrzymania
  decyzji
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1749