Nazwa usługi: Decyzja w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009r., Nr 129, poz. 1058)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: - w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku
  - w sprawach skomplikowanych- w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku
     
  Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1928