Nazwa usługi: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2008r., Nr 136, poz. 855)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2008r., Nr 78, poz. 469)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż do 60 dni.
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 824