Lista spraw

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
2.    Załączniki: tytuł prawny do lokalu –aktualna umowa najmu.

Opłaty: Nie pobiera się

Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy.

Wymagane dokumenty :
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy. Załączniki: - tytuł prawny do lokalu (aktualna umowa najmu)

Opłaty :
Nie pobiera się.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wymagane dokumenty:
Dokumentami potwierdzającymi, że wnioskodawca jest uprawniony do nabycia nieruchomości są:
a) aktualny odpis z księgi wieczystej,
b) aktualny wypis z katastru nieruchomości.Opłaty: Nie pobiera się

Ustalenie warunków zabudowy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek należy złożyć do:
• wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
• wojewody – w odniesieniu do terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów Prawa budow...

Zamiana nieruchomości gruntowych.

Wymagane dokumenty:
Dokumenty na poparcie wniosku, np. mapka z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości, - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej.Opłaty: Nie pobiera się

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagane dokumenty:
1.    „Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”
2.    Zał...