Nazwa usługi: Zamiana nieruchomości gruntowych.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)
- Art. 15
Inne
§ 3 ust. 2 pkt 3 uchwała Rady Miejskiej w Miliczu nr XXIX/232/05 z dnia 12 maja 2005r. Informujemy, że dane osobowe Pani(a) będą przetwarzane wyłącznie do celów prowadzenia Pani(a) sprawy. Urząd Miejski w Miliczu nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą przetwarzane w wyżej podanych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miejskiego. Ma Pani/ Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania. Podstawa prawna: art. 24, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Do 30 dni. Uwaga - w przypadku braku wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
     
  Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 942