Nazwa usługi: Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)
- Art. 48, ust. 3, pkt. 1
- Art. 49b, ust. 2, pkt. 3
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Do 7 dni
     
  Tryb odwoławczy: Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub też o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Milicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie składa się w Punkcie Obsługi Petenta Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2 pokój numer 15.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1095