Lista spraw

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływ...

Nabycie gruntów w drodze przetargowej

Wymagane dokumenty :
•    Dokumenty na poparcie wniosku, np. mapka z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości,Opłaty: nie pobiera się

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - pobyt czasowy do 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:
1. ustne zgłoszenie pobytu czasowego  (podanie adresu zamieszkania oraz czasu trwania pobytu)
2. paszport osoby meldującej się i wiza,  a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ogr...

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
2. paszport osoby meldującej się i wiza,  a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązk...

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:
1. W kraju:
a. podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
b. zaświadczenie z USC, w ...

Organizacja imprezy masowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do ...

Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych

Wymagane dokumenty:
1. podanie
2. zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych i pobraniu uposażenia
3. zaświadczenie z  zakładu pracy lub Urzędu Skarbowego, w którym określona jest kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu  oraz data wydania...

Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza,
2. Dowód osobisty osoby zmarłej,
3. Paszport lub karta stałego pobytu w przypadku zgonu cudzoziemca,
4. Dowód osobisty współmałżonka, jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,
5. Do...

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o sprostowanie aktu (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym)
2. Przy prostowaniu aktu urodzenia:
- odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców,
- lub gdy rodzice nie są małżeństwem odpisy zupełne ich aktów urodzenia.
Przy...

Udostępnianie informacji ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów (poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego)
2. wskazanie przepisu prawa materialnego na ...

wyników