Nazwa usługi: Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Do 1 miesiąca. Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC , przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego , za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1345