Nazwa usługi: Sprostowanie aktu stanu cywilnego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: W ciągu 7 dni. Sprawy skomplikowane mogą spowodować wydłużenie terminu z przyczyn niezależnych od tutejszego Urzędu. (Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 17 listopada 2000 r. Dz.
  U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 36 § 1 o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy).
     
  Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika Urzędu Stan Cywilnego w Miliczu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Skargę w sprawie można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 714