Lista spraw

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływ...

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski są rejestrowane oraz podlegają analizie na etapie przeprowadzania oceny aktualności studium uwarunk...

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydzierżawienie gruntów

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydzierżawienie gruntu
Załączniki: - mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją gruntu

Opłaty: Nie pobiera się

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wymagane dokumenty:
1.    „Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”
2.    Załączniki:
•    pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego...

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wymagane dokumenty:
1.    „Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu - zaświadczenia, ż...

Wypis z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie, że obszar przewidziany do nabycia za kredyt nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Miliczu
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2
pokój numer 54, 55 tel. (071)3840004 wew. 312, 311

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

wyników