Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
   
Kogo dotyczy: Osób lub instytucji zamierzających zająć czasowo pas drogowy, w stopniu dopuszczalnym dla ruchu drogowego, w celu wykonania prac dla których zajęcie to jest niezbędne.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729)
Ustawa
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  • Skan ogólnego planu orientacyjnego w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
  • Skan oświadczenia o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektonicznej- budowlanej.
  • Skan szczegółowego harmonogramu robót (wymagany w przypadku etapowania robót).
  • Skan projektu organizacji ruchu.
  • Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
  • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
   
Opłaty: Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala właściwy zarządca drogi
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1159