Nazwa usługi: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   
Kogo dotyczy: Osoby ubiegające się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r., poz. 1286, z późn. zm.)
- Art. 18, ust. 1
- Art. 18, ust. 2
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013r., poz. 611, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  • Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie, kopia decyzji o nadaniu NIP
  • Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione
  • W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu nalezy także dołączyć: - zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu, - szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez, - szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy
   
Opłaty: Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)
Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:
43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
   
Czas realizacji: do 14 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1668