Nazwa usługi: ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
- Art. 17
- Art. 20, ust. 3
- Art. 23-26
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 130, poz. 903)
Ustawa
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887, z późn. zm.)
- Art. 4, pkt. 2, lit. w
- Art. 6, ust. 2a
- Art. 6, ust. 2b
- Art. 16, ust. 6b
- Art. 18, ust. 5a
- Art. 18, ust. 9
Ustawa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)
- Art. 66, ust. 1, pkt. 28
- Art. 66, ust. 2
- Art. 73, ust. 10
- Art. 75, ust. 11
- Art. 79
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
- Art. 104
- Art. 108
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: - W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku
  - W sprawach skomplikowanych- w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku
     
  Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Miliczu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1393