Nazwa usługi: Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)
- Art. 73, ust. 2
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Do 60 dni. Uwaga: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
     
  Tryb odwoławczy: Odmowa zmiany stawki procentowej upoważnia wieczystego użytkownika w terminie 30 dni do bezpośredniego złożenia wniosku o zmianę stawki procentowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od orzeczenia Kolegium użytkownikowi wieczystemu przysługuje sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Sądu Powszechnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Kolegium. Sprzeciw zastępuje pozew.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1575