Najpopularniejsze usługi

Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł (cz. II pkt 1, ust. 3, kol. 3, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami). Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 ...

Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
2. dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania
3. książeczka wojskowa (osoby podlegające  powszechnemu obowiązkowi obrony)

Opłaty:...

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.Opłaty:
-podanie o wydanie zaświadczenia o doko...

Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zawierający informacje :
a) miejsce i data planowanej imprezy
b) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa
2. opinia Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu
3. opinia Komendant...

Zmiana Imienia lub Nazwiska

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek z uzasadnieniem (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym),
2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
3. Odpis zupełny aktu małżeństwa wnioskodawcy,
4. Odpis zupełny aktu urodzenia małoletnich dzieci,
5. Dokumenty ...

Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wymagane dokumenty:
1.    podanie
2.    kserokopia karty powołania lub zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej
3.    zaświadczenie o dochodach członków rodziny
4.    zaświadczenie z  PUP o zarejestrowaniu żony jako osoby bezrobotnej bez ...

WYDANIE DUPLIKATÓW ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE DO EDG, ZAŚWIADCZEŃ O ZMIANIE WE WPISIE DO EDG LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU WPISU Z EDG

Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do EDG, o zmianie we wpisie do EDG lub decyzji o wykreśleniu wpisu z EDG.Wymagane załączniki: Brak załączników.Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty.Opłaty:
Za wydanie duplikatu pobiera ...

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o uzupełnienie aktu (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym)
2. Przy uzupełnieniu aktu urodzenia:
- odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców,
- lub gdy rodzice nie są małżeństwem odpisy zupełne ich aktów urodzenia.
Prz...

Wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Wymagane dokumenty:
  Podanie zawierajęce informacje :
1.    cel zbiórki
2.    formy przeprowadzenia zbiórki
3.    termin rozpoczęcia i zakończenia
4.    obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona
5.    sposób informowania o prowadzonej zbiór...

Wydawanie zezwoleń na odbycie zgromadzenia

Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie  zawierające informacje :

a) imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie
b) cel i program oraz język, w kt...

wyników