Lista spraw

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.Opłaty:
-podanie o wydanie zaświadczenia o doko...

Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł (cz. II pkt 1, ust. 3, kol. 3, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami). Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 ...

Wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Wymagane dokumenty:
  Podanie zawierajęce informacje :
1.    cel zbiórki
2.    formy przeprowadzenia zbiórki
3.    termin rozpoczęcia i zakończenia
4.    obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona
5.    sposób informowania o prowadzonej zbiór...

Wydawanie zezwoleń na odbycie zgromadzenia

Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie  zawierające informacje :

a) imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie
b) cel i program oraz język, w kt...

Wydzierżawienie gruntów

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydzierżawienie gruntu
Załączniki: - mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją gruntu

Opłaty: Nie pobiera się

Zamiana nieruchomości gruntowych.

Wymagane dokumenty:
Dokumenty na poparcie wniosku, np. mapka z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości, - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej.Opłaty: Nie pobiera się

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

wyników