Lista spraw

Wydawanie zaświadczenia o kradzieży, zgubieniu dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:
dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem

Opłaty:
  Bez opłat

Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zawierający informacje :
a) miejsce i data planowanej imprezy
b) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa
2. opinia Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu
3. opinia Komendant...

Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
2. dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania
3. książeczka wojskowa (osoby podlegające  powszechnemu obowiązkowi obrony)

Opłaty:...

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”
2. dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania
3. książeczka wojskowa (osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony)

Opłaty:
Bez opłat

Wymiana dowodu osobistego (wymiana ustawowa, zmiana danych, zniszczenie, zgubienie, kradzież itp.)

Wymagane dokumenty:
1. wniosek
2. dwie aktualne fotografie  (lewy półprofil z odkrytym uchem), o wymiarach 35 x 45 mm
3. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli wniosek składa osoba, która zawarła związek małżeński  poza terenem gminy Milicz
4. odpis sk...

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:
1. Ustne zgłoszenie pobytu czasowego  (podanie adresu zamieszkiwania oraz czasu trwania pobytu
2. dowód osobisty
3. odpis skrócony aktu urodzenia dla osoby niepełnoletniej
4. książeczka wojskowa  (osoby podlegające powszechnemu obowi...

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące”
2. aktualny tytuł prawny do lokalu
3. dowód osobisty
4. odpis skrócony aktu urodzenia dla osoby niepełnoletniej
5. książeczka wojskowa  (osoby podlegające powszechnemu...

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego”
2. aktualny tytuł prawny do lokalu
3. dowód osobisty
4. osoba niepełnoletnia, bez dowodu osobistego, przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia
5. książeczka wojskowa  (osoby podlegające ...

Zaświadczenia o zameldowaniu

Wymagane dokumenty:
1. podanie
2. dowód osobisty

Opłaty:
zaświadczenie  -  17,00 złotych (wpłata na konto: Urząd Miejski w Miliczu
  61 9582 0000 2000 0000 0358 0008 w Banku Spółdzielczym w Miliczu

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy

Wymagane dokumenty:
I. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej:
1. dokument stwierdzający tożsamość i miejsce stałego zameldowania,
2. odpis skrócony aktu urodzenia,
3. osoba rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub
pr...

wyników