Najpopularniejsze usługi

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wymagane dokumenty:
1.    „Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu - zaświadczenia, ż...

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty wnioskodawcy,
2. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o prawomocnym rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód – jeżeli oświadczenie jest składane w innym USC, niż sporządzony jest akt małżeństwa.Opłaty:
11,00 zł - cz. I, pkt...

Wypis z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie, że obszar przewidziany do nabycia za kredyt nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Miliczu
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2
pokój numer 54, 55 tel. (071)3840004 wew. 312, 311

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o sprostowanie aktu (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym)
2. Przy prostowaniu aktu urodzenia:
- odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców,
- lub gdy rodzice nie są małżeństwem odpisy zupełne ich aktów urodzenia.
Przy...

Przyjęcie oświadczenia o uznanie ojcostwa

Wymagane dokumenty:
Protokół z przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (sporządzany w urzędzie stanu cywilnego). Dokumenty rodziców stwierdzające tożsamość i miejsce stałego zameldowania. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, którego oświadczenie doty...

Wydawanie numeru PESEL noworodkom

Wymagane dokumenty:
1. książeczka zdrowia dziecka lub akt urodzenia
2. dowód osobisty osoby zgłaszającej się

Opłaty:
Bez opłat

Udostępnianie informacji ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów (poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego)
2. wskazanie przepisu prawa materialnego na ...

Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych

Wymagane dokumenty:
1. podanie
2. zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych i pobraniu uposażenia
3. zaświadczenie z  zakładu pracy lub Urzędu Skarbowego, w którym określona jest kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu  oraz data wydania...

Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza,
2. Dowód osobisty osoby zmarłej,
3. Paszport lub karta stałego pobytu w przypadku zgonu cudzoziemca,
4. Dowód osobisty współmałżonka, jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,
5. Do...

wyników