Najpopularniejsze usługi

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - pobyt czasowy do 3 miesięcy

Wymagane dokumenty:
1. ustne zgłoszenie pobytu czasowego  (podanie adresu zamieszkania oraz czasu trwania pobytu)
2. paszport osoby meldującej się i wiza,  a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ogr...

Zamiana nieruchomości gruntowych.

Wymagane dokumenty:
Dokumenty na poparcie wniosku, np. mapka z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości, - dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej.Opłaty: Nie pobiera się

Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy.

Wymagane dokumenty :
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy. Załączniki: - tytuł prawny do lokalu (aktualna umowa najmu)

Opłaty :
Nie pobiera się.

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
2. paszport osoby meldującej się i wiza,  a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązk...

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, który powinien zawierać:
f)        oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
g)     numer w rejestrze przedsiębiorców,
h)      określenie rodzaju,...

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wymagane dokumenty:
1.    „Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”
2.    Załączniki:
•    pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego...

Wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób – przewozy regularne i przewozy regularne specjalne na trenie gminy

Wymagane dokumenty:
W przypadku przewozów regularnych:
a)     wypełniony wniosek
b)     kopia licencji
c)      rozkład jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji określonych w przepisach prawa przewozowego, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i prz...

Sporządzenie aktu urodzenia

Wymagane dokumenty:
 rodzice są małżeństwem
– do wglądu dowody osobiste rodziców i odpis skrócony aktu małżeństwa,
       matka jest panną
- dowód osobisty matki i odpis skrócony jej aktu urodzenia,
       matka jest wdową
- do wglądu dowód osobisty mat...

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wymagane dokumenty:
 Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
 
•    kopia dokumentu tożsamości – oryginał dokumentu do wglądu,
•    skrócony lub zupełny akt urodzenia dziecka (osoby składające wniosek po raz...

Organizacja imprezy masowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do ...

wyników