Najpopularniejsze usługi

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Wymagane dokumenty:
 Dowody osobiste (do wglądu),
· Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka, (jeżeli związek małżeński zawarty był poza terenem gminy Milicz).
· Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, (jeżeli dziecko urodzone jest poza terenem gminy ...

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
2.    Załączniki: tytuł prawny do lokalu –aktualna umowa najmu.

Opłaty: Nie pobiera się

ZASIŁEK PILĘGNACYJNY

Wymagane wnioski: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnegoWymagane załączniki:
- Orzeczenie o niepełnosprawności albo
- Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
- Orzeczenie ...

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Wymagane wnioski: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnegoWymagane załączniki:
- Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej
- Kopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenie p...

Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wymagane dokumenty:
Dokumentami potwierdzającymi, że wnioskodawca jest uprawniony do nabycia nieruchomości są:
a) aktualny odpis z księgi wieczystej,
b) aktualny wypis z katastru nieruchomości.Opłaty: Nie pobiera się

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:
1. W kraju:
a. podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
b. zaświadczenie z USC, w ...

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, sprecyzować miejsce, czas, organizację wykorzystania zajętego pasa drogowego oraz projekt orga...

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

wyników