Najpopularniejsze usługi

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski są rejestrowane oraz podlegają analizie na etapie przeprowadzania oceny aktualności studium uwarunk...

Dowód osobisty dla osoby małoletniej

Wymagane dokumenty:
1. wniosek
2. dwie aktualne fotografie  (lewy półprofil z odkrytym uchem), o wymiarach 35 x 45 mm
3. odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli wniosek składa osoba urodzona poza terenem gminy Milicz
4. poświadczenie na wniosku w USC w Mi...

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Wymagane dokumenty:
Załączniki do wniosku ( dot. osób fizycznych): - zaświadczenie o zarobkach (brutto) za ostatni kwartał roku poprzedniego lub odcinek renty, emerytury, - zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy (dot. bezrobotnych), - zaświadczenie Urzę...

Wydzierżawienie gruntów

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydzierżawienie gruntu
Załączniki: - mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją gruntu

Opłaty: Nie pobiera się

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

W pr...

UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH

Wymagane wnioski: Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach.Wymagane załączniki: Brak załączników.Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty.Opłaty:
Za wydanie zaświadczenia o wpisie do EDG pobiera się opłatę skarbową
w wysokości 17,00 zł, k...

DOKONANIE ZMIANY IMIENIA (IMION) DZIECKA

Wymagane dokumenty:
1. Pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) – sporządzane w USC.
2. Do wglądu
• dokumenty tożsamości obojga rodziców;Opłaty:
za przyjęcie oświadczenia – 11 zł:
Dowód zapłaty opłaty skarbowej winien być przedłożony w dniu zgłosz...

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Wymagane dokumenty: Wniosek wraz z załącznikami: dokumenty na poparcie wnioskuOpłaty: Nie pobiera się

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagane dokumenty:
1.    „Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”
2.    Zał...

wyników